کلاس های سیستم

رادیو پخش + سوپر توییتر + میدبیس + آمپلی فایر + ساب ووفر + آمپلی فایر

رادیو پخش + باند + آمپلی فایر + ساب + آمپلی فایر

رادیو پخش + سوپر توییتر + میدبیس + آمپلی فایر

رادیو پخش + باند + آمپلی فایر + ساب

رادیو پخش + باند + آمپلی فایر

رادیو پخش + باند

سیستمهایی که بصورت فابریکی روی ماشینهای مختلف قابل نصب هستند