کلاس های سیستم

رادیو پخش + سوپر توییتر + میدبیس + آمپلی فایر + ساب ووفر + آمپلی فایر

رادیو پخش + باند + آمپلی فایر + ساب + آمپلی فایر

رادیو پخش + سوپر توییتر + میدبیس + آمپلی فایر

رادیو پخش + باند + آمپلی فایر + ساب

رادیو پخش + باند + آمپلی فایر

رادیو پخش + باند

در این قسمت جهت نصب سیستمهای مختلف روی انواع ماشینها اطلاعاتی به شما داده می شود.