افزودن نظر جدید

دوست عزیز مهران

بلندی، بیس و پرتاب صدای این باند بهیچوجه به 6975V2 پایونیر نمی رسد، تفکیک صدای خیلی بهتری نسبت به 6975V2 بشما می دهد.

دوست عزیز مهدی61 ایران 

این کامپ کیفیت بیشتری نسبت به 718 دارد ولی پرتاب صدا و قدرت 718 را ندارد.

موفق باشید