افزودن نظر جدید

بله كامل ساپورت ميكنه... يكي از نصابها رو ديدم كه روي ماشين خوش 9601 پايونير بسته بود و دو تا ساب گرند زيرو 12 اينچي هم بهش وصل كرده بود. قبلش هم دوتا W3002 D4 پايونير بهش وصل كرده بود..... يه مدت هم بهش يدونه گرند زير 15 اينچي وصل كرده بود كه از شدت ويبرش تمام موهاي تن و كلت سيخ ميشد. مشخصات 917 روي كاغذ با 9601 پايونير يكيه ولي در عمل فكر كنم كنوود بهتر عمل كنه. در حال 917 راحت از پس دوتا ساب بر مياد چون قويترين آمپ مونو شركت كنوود هست.