افزودن نظر جدید

با تشكر از سايت بسيار خوب شما با اين دستكاه ايا مي توان راديو Alpine SPJ-69C3   ساب   Infinity Sub 1260 و بلندكوي Alpine SPJ-69C3 (موجود در سايت شما) را همزمان مورد استفاده قرار داد؟ با تشكر