افزودن نظر جدید

برای 6995 پایونر مناسب هست؟ برای 6995 گین باید روی چند باشه؟؟؟