افزودن نظر جدید

فک کنم باندیه که اکثر سیستم باز ها حتما یه دوره داشتنش!