افزودن نظر جدید

بانظر آقای آسف کاملا موافقم،تو توانایی یک پخش مهمترین فاکتور میزان ولتاژ اون پخشه،تنظیماتو که اصولا باید از قسمتآمپلی بیشتر انجام داد تا اکولایزر پخش.