افزودن نظر جدید

لطفا اصلاح کنید، این ضبط 13 باند اکولایزر داره نه 5 در ضمن یک دکمه این ضبط به کنوود 305 میرزه، گول دو جفت خروجی و 4 ولت بودن کنوود رو نخورید. مفت نمیرزه