افزودن نظر جدید

ضبط خوبیه فقط یع ایرادی میتونم بگیرم ازش اینه ک کلیداش وقتی ضربه فشار میدی صدا نمیده یعنی اصن معلوم نمیشه ک فشار ک دادی کلیدش عمل کرده یا ن همین وگرنه عالی