افزودن نظر جدید

لینک دفترچه راهنمای این پخش: https://www.pioneer.com.sg/file.jsp?id=8433 داخل راهنما قسمت مشخصات نوشته شده 3جفت خروجی 4ولت