افزودن نظر جدید

نسبت به قيمت عالي و بدون قريب
نقاط قوت : 
  • صداي شفاف
  • Hpf