افزودن نظر جدید

دوستان عزیز در قسمت دوم مقاله به شرکتهایی مانند بوستر، پرمیر، مکسیدر، مارشال و سیلکس و ... میپردازیم.

1 + 0 =
این سوال کوچک برای این است که مشخص شود شما یک ربات نیستید. برای مثال حاصل جمع 2 و 5 برابر با 7 می شود. دقت کنید که پاسخ خود را به لاتین وارد کنید. به طور مثال جای ۷ فارسی از 7 لاتین استفاده نمایید.