افزودن نظر جدید

دوست عزیز hasanhr

رادیوپخش شما چیست؟؟ مطمئنا ایراند از نحوه نصب است. گین آمپلی بدرستی تنظی شده است؟

موفق باشید