افزودن نظر جدید

سلام این آمپیلی چند درصد صدای کاپا 693.11 را در می آورد؟ زیر 200هزار تومان شما چه آمپیلی پیشنهادمیکنید؟