افزودن نظر جدید

اقای معصومیان بنظرت این امپ اگه بگیرم از 6985کنوود صدا درمیاد؟ یا برم 6995EX کنوود 718ex بگیرم راهنماییم کن چون بدون امپ از باندهام نگرانم