افزودن نظر جدید

ببخشید منظور شما اینکه فاقد فناوری ایکسلون هستن این نسخه هایی آسیایی درسته؟