افزودن نظر جدید

تو کاتالوگ باکسی که توصیه کرده ۷۱ لیتری ونتد تیون ۳۰ هرتز ابعاد پورت هم ۱۰ اینچ با قطر ۴ اینچ، یا سیلد ۲۶ لیتری