افزودن نظر جدید

نخریدیم تا قیمتش کشید بالا ضرر کردیم :(