افزودن نظر جدید

موجودش کنید. موجودش کنید. من همیشه از شما خرید کردم. تو رو خدا موجودش کنید.نمی خوام جاهای دیگه رو بگردم.