افزودن نظر جدید

دوستان اين آمپ فن خنك كننده هم داره كه در توضيخات اشاره اي بهش نشده... با تشكر