سونی (Sony)

9.19
توقف تولید
1 ریال
 
8.12
توقف تولید
1 ریال
 
8.77
توقف تولید
1 ریال
 
8.16
توقف تولید
1 ریال
 
7.70
توقف تولید
1 ریال
 
8.33
توقف تولید
1 ریال
 
8.29
توقف تولید
1 ریال4,390,000
 
7.28
توقف تولید
1 ریال
 
8.17
توقف تولید
1 ریال