سونی (Sony)

8.12
توقف تولید
1 ریال
 
8.77
توقف تولید
1 ریال
 
8.16
توقف تولید
1 ریال
 
7.70
توقف تولید
1 ریال
 
8.29
توقف تولید
1 ریال4,390,000
 
7.28
توقف تولید
1 ریال
 
8.17
توقف تولید
1 ریال
 
8.87
توقف تولید
1 ریال
 
8.57
توقف تولید
1 ریال